Thursday 1 March 2018

धूलिवंदन असे करा साजरे !

भारतीय सण उत्सव साजरे करताना मातृका (माती) पुजनाच्या काही परंपरा आजही कायम आहेत. शेतकरी पेरणीपूर्वी पूजा करतो. उद्योजक किंवा घर बांधकाम करणारी व्यक्ती काम सुरु करण्यापूर्वी मातीचे पुजन करतो. धूळवड किंवा धूलिवंदन याच परंपरेतील उत्सव आहे. होळी हा मूलतः जनसामान्यांचा उत्सव आहे. ती साजरी करण्यामागे पारंपरिक कथा आहेत. त्यासोबत साजरे होणारे धूलिवंदन म्हणजे जमिन-मातीला नमस्कार करण्याचा दिवस. त्या दिवशी भूमातेला म्हणजे पृथ्वीला वंदन करावे असे संंकेत रूढ आहेत.